Fanzóna

Nová registrácia

Nová registrácia je platná len pre web mskzilina.sk

PRI REGISTRÁCII SI PROSÍM DAJTE POZOR NA NASLEDUJÚCE:

 • Užívateľské meno nemôže obsahovať medzeru (namiesto nej skúste podtržník), zavináč @ a mriežku #
 • Jedna emailová adresa môže byť použitá len pre jedno používateľské meno
 • Pozor na medzery, diakritiku, čiarky a iné preklepy v emailovej adrese!
 • Pozor, aby email s potvrdzovacím odkazom neskončili vo vašej schránke v košíku so spamom, v prípade nastavenie prísnych pravidiel vašej emailovej schránky.

Pokiaľ po registrácii nedostanete potvrdzujúci email alebo sa rozhodnete registráciu zmeniť, použite prosím editovanie zaregistrovaných užívateľovREGISTRAČNÉ PODMIENKY

Nasledujúci text je " zmluvným dojednaním ", ktorého odsúhlasením sa užívateľ nižšie uvedených služieb (ďalej len " Používateľ " či " Používatelia ") zaväzuje dodržiavať pravidlá v ňom stanovené (ďalej len Zmluvné podmienky). V prípade porušenia Zmluvných dojednaní ktorýmkoľvek Používateľom nižšie uvedených služieb môže prevádzkovateľ nižšie uvedených služieb - obchodná spoločnosť eSports.cz, sro (ďalej len Prevádzkovateľ) uplatniť opatrenia obsiahnuté v týchto Zmluvných dojednaniach.

PRAVIDLA UŽÍVANIA DISKUSNÉHO FÓRA

 1. Služba slúži k diskutovaniu jednotlivých Užívateľov, k zanechávaniu verejných správ, k zoznamovaniu, atď. Služba ďalej slúži na kladenie otázok na zodpovedné osoby z radov prevádzkovateľov internetových stránok a ďalších subjektov súvisiacich so stránkami. Služba slúži tiež k účasti v internetových aukciách, súťažiach a odoberaniu emailových spravodajcov. Niektorá časť Služby môže mať svoju prevádzku upravenú ďalším zmluvným dojednaním, ktoré je nezávislé na tejto zmluvnej dohode.
 2. Užívateľ môže Službu používať iba k aktivitám, ktoré sú v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej Republiky a najmä nie sú v rozpore s Listinou základných práv a slobôd. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zamedziť ktorémukoľvek Užívateľovi prístup do diskusných častí svojich webov a odstrániť ktorékoľvek správy ktoréhokoľvek Užívateľa zanechané v rámci diskusného fóra či iných častí Služby v prípade, že porušuje tieto Zmluvné podmienky.
 3. Služba nie je určená na zverejnenie ponúk komerčného charakteru, ku zverejňovaniu odkazov nijako nesúvisiacich s témou Služby a k využívaniu pre komerčné účely akýmkoľvek užívateľom.
 4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody, ktoré Užívateľovi vzniknú, pokiaľ užívateľ nebude včas informovaný o prípadných akýchkoľvek zmenách ktorejkoľvek z vyššie zmienených služieb, len preto, že nevyužíva ani jednu z nich.
 5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré môžu Používateľovi vzniknúť využívaním alebo naopak nevyužívaním Služby, jej funkčnosťou či zastavením prevádzky. Užívateľ využíva Služby na vlastné riziko a pri využívaní služby musí brať zreteľ na riziko, ktoré takáto činnosť v prostredí siete Internet prináša.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto Zmluvného dojednania, zmenu užitia ktorejkoľvek z vyššie zmienených služieb, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje možnosť kedykoľvek poskytovanie Služby prerušiť alebo zastaviť.
 8. V prípade niektorých častí služby môže byť Užívateľ požiadaný o oznámenie podrobných identifikačných údajov pre autorizáciu prístupu k časti služby. Tieto údaje sú využité iba pre autorizáciu a autentifikáciu Užívateľa a Užívateľ je povinný ich oznámiť úplne a pravdivo. V prípade oznámení neúplných alebo nesprávnych údajov môže byť využitie časti alebo celej Služby Užívateľovi odopreté.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť možnosť využívania služby pre ktoréhokoľvek Užívateľa v prípade, že Používateľ svojím správaním poškodzuje iného Užívateľa, chová sa v rozpore s dobrými mravmi alebo poškodzuje záujmy Prevádzkovateľa, či ktoréhokoľvek iného subjektu.
 10. Užívateľ má možnosť si pomocou zaslania premium rate SMS aktivovať tzv. Profi registráciu. Po aktivácii profi registrácie má Používateľ prístup k rozšíreným službám. Profi registrácia je vždy aktivovaná pre jedno užívateľské meno a nie je možné ju deaktivovať. Platbu za aktiváciu nie je možné žiadať naspäť. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zaslať Užívateľovi na požiadanie daňový doklad v elektronickej podobe za prijatú platbu.
 11. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť 1. 6. 2015 a platia do odvolania.