Ochrana údajov

Ochrana osobných údajov - Stiahnuť TU


Práva dotknutých osôb

Práva dotknutých osôb podľa

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)

a

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)


Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 Nariadenia, § 21 Zákona)

Dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti MŠK Žilina, a.s., IČO: 36 419 320, so sídlom: Športová 9, 01001 Žilina (ďalej aj „MŠK Žilina“ alebo „prevádzkovateľ“) potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak MŠK Žilina takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

a)účele spracúvania osobných údajov,

b)kategórii spracúvaných osobných údajov,

c)identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

d)dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e)práve požadovať od MŠK Žilina opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f)práve podať v zmysle Nariadenia sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo podať v zmysle Zákona návrh na začatie konania podľa o ochrane osobných údajov,

g)zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

h)existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa §28 ods. 1 a 4 Zákona; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

i)primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa §48 ods. 2 až 4 Zákona, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

MŠK Žilina poskytne dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže MŠK Žilina účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. MŠK Žilina poskytne osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.


Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 Nariadenia, § 22 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.


Právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 Nariadenia, § 23 Zákona)

(1)Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

(2)Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa odseku 1, ak

a)osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b)dotknutá osoba odvolá súhlas podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona alebo §16 ods. 2 písm. a) Zákona, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c)dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa §27 ods. 1 Zákona a neprevažujú Žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa §27 ods. 2 Zákona,

d)osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e)je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

f)sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia alebo §15 ods. 1 Zákona.

Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

a)na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

b)na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

c)z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s §16 ods. 2 písm. h) až j) Zákona,

d)na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa §78 ods. 8 Zákona, ak je pravdepodobné, Že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo

e)na uplatnenie právneho nároku.


Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia, § 24 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

a)dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b)spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a Žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c)prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo

d)dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa §27 ods. 1 Zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku vyššie, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.


Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 Nariadenia, § 26 Zákona)

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

a)sa osobné údaje spracúvajú podľa §13 ods. 1 písm a), §16 ods. 2 písm. a) Zákona (na právnom základe súhlas) alebo §13 ods. 1 písm. b) Zákona (na právnom základe zmluva) a

b)spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.


Právo namietať spracúvanie osobných údajov (čl. 21 Nariadenia, § 27 Zákona)

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa §13 ods. 1 písm. e) Zákona, resp. podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia (pr. základ: splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme) alebo vykonávané podľa §13 ods. 1 písm. f) Zákona, resp. podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (pr. základ: oprávnený záujem) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.


Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (čl. 22 Nariadenia, § 28 Zákona)

(1)Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

(2)Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie

a)nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

b)vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

c)založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.


Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 Nariadenia, § 14 Zákona)

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, v prípade, Že spracúvanie osobných údajov je založené na súhlase dotknutej osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.


Postup pri výkone práva dotknutej osoby

Spôsob uplatňovania výkonu práv dotknutej osoby a postup spoločnosti MŠK Žilina, a.s., IČO: 36 419 320, so sídlom: Športová 9, 01001 Žilina (ďalej len „MŠK Žilina“ alebo „prevádzkovateľ“) pri napĺňaní práv dotknutej osoby

Dotknutá osoba môže realizovať svoje práva podaním „Žiadosti na výkon práva dotknutej osoby“ (ďalej len „Žiadosť“), a to:

zásielkou doručenou na adresu sídla prevádzkovateľa: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina alebo e-mailom na adresu: mskzilina@mskzilina.sk.

Prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv súčinnosť.

Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby podávajúcej Žiadosť.

Ak ide o Žiadosť, ktorá je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže odmietnuť konať na základe Žiadosti dotknutej osoby, alebo môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady vynaložené na vybavenie Žiadosti.

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Žiadosti podľa článkov 15 až 22 Nariadenia a podľa § 21 až 28 Zákona, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia Žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť Žiadosti a počet Žiadostí. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia Žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty.

Ak dotknutá osoba podala Žiadosť elektronicky, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

V prípade, ak by prevádzkovateľ neprijal opatrenia na základe Žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia Žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) a uplatniť súdny prostriedok nápravy podľa Nariadenia, resp. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona.

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa článku 16, 17 a 18 Nariadenia alebo § 22, 23 a 24 Zákona, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak o to dotknutá osoba požaduje.